.
Menu

Hoogbegaafdheid

ALGEMEEN

Het samenwerkingsverband ontvangt subsidie om het passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Er is een projectgroep geformeerd, die plannen gaat uitwerken en uitvoeren in samenwerking met alle V(S)O-scholen in het samenwerkingsverband. Doel van het project Hoogbegaafdheid (HB) is het ontwerpen van een dekkend netwerk voor de ondersteuningsvragen rondom (hoog)begaafdheid. Dit samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen stelt leerlingen in staat een ononderbroken ontwikkelingsproces door te maken en biedt leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Om tot een dekkend aanbod van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te komen, zetten wij in op verschillende niveaus en vormen van ondersteuning van leerlingen, scholing van professionals, samenwerking tussen de scholen en met gemeenten en jeugdhulp.
Voorbeelden van activiteiten die we gaan oppakken zijn:

 • ontwikkeltrajecten op de VO-scholen met atheneum/gymnasium voor een betere ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen
 • een HB-netwerk voor professionals die betrokken zijn bij hoogbegaafde leerlingen
 • in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van onze hoogbegaafde leerlingen en het afstemmen hierop van ons onderwijs en ondersteuningsaanbod
 • het ontwerpen van een routekaart voor de ondersteuning aan (de verschillende categorieën van) hoogbegaafde leerlingen; wat is de juiste weg in onderwijs, gemeente en jeugdzorg?
 • het organiseren van bijeenkomsten voor leerlingen, ouders en medewerkers om te informeren en om kennis en ervaringen uit te wisselen
 • passende scholing organiseren voor medewerkers
 • waar nodig verbeteren van expertise en screenings- en onderzoeksinstrumenten op het gebied van diagnostiek van hoogbegaafdheid
 • werken aan een passend aanbod op regulier en speciaal VO voor hoogbegaafde leerlingen met een zware ondersteuningsvraag of een dubbele diagnose
 • werken aan een doorlopende leerlijn PO-VO

Op de locaties Lariks (CS Vincent van Gogh) en Quintus (Dr. Nassau College) zijn al ontwikkeltrajecten gestart. Er wordt geïnventariseerd hoe de andere scholen hun onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verder kunnen ontwikkelen.

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte worden gehouden? Of heb je wensen of vragen op het gebied van hoogbegaafdheid en wil je die kenbaar maken aan de projectgroep?
Neem dan contact op met Karianne Vriend, projectleider Hoogbegaafdheid via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De projectgroep bestaat verder uit:

 • RENN4 De Atlas: Karianne Vriend, Hilde Gerrits
 • CS Vincent van Gogh - Lariks: Caroline van Zwol
 • Dr. Nassau College - Quintus: Elsemiek Hoge, Esmée Post

ONTWIKKELTRAJECT QUEST - DR. NASSAU COLLEGE, QUINTUS

Om onze vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) te stimuleren met uitdagend onderwijs dat aansluit bij hun cognitieve vermogens en sociaal-emotionele ontwikkeling is er op het Dr. Nassau College, locatie Quintus gestart met het innoverende en uitdagende onderwijsprogramma “Quest”. Het programma heet Quest omdat dit de Engelse vertaling is van het woord queeste; een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. Bovendien is Quest een afkorting van het Engelse woord voor vraag (question); binnen het Quest-programma hopen we namelijk leerlingen te prikkelen om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn.

Om de leerlingen in beeld te krijgen die de capaciteiten hebben voor het Quest-programma werken we samen met het CBO (centrum voor begaafdheidsonderzoek). Gezamenlijk selecteren we elk jaar een groep leerlingen die de extra uitdaging die het Quest-programma biedt, aan kan.

Leerlingen die (in samenspraak met mentor en ouders) kiezen voor deelname aan Quest krijgen wekelijks twee lesuren om (samen met hun medeleerlingen en met ondersteuning van hun tutor) te werken aan een project binnen een van de vier domeinen: alfa, bèta, crea en gamma. Ook worden binnen deze lesuren coachgesprekken met de tutor gevoerd en krijgen leerlingen waar nodig de ruimte om extra tijd voor Quest te creëren.

https://quintus.nassaucollege.nl/

TALENTONTWIKKELING OP CS VINCENT VAN GOGH, LARIKS

Op het Vincent van Gogh, locatie Lariks, hebben we oog voor de specifieke (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde leerlingen. We begrijpen dat niet iedereen op dezelfde manier leert. We vinden het belangrijk dat de specifieke karaktereigenschappen van meer- en hoogbegaafde leerlingen worden herkend en erkend. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is voor het welzijn van deze leerlingen en hun prestaties binnen het onderwijs om gezien te worden, erkenning te ervaren van hun kwaliteiten, maar ook om passende ondersteuning te krijgen bij de moeilijkheden die zij ervaren binnen het onderwijs.

Voor leerlingen in de onderbouw (klas 1 tot en met 3) bieden we bijeenkomsten aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen, het aanleren van (executieve) studievaardigheden, het versterken van een groei-mindset en het aanbieden van verdieping in de leerstof.

In klas 4 tot en met 6 kunnen leerlingen zelf verbreding zoeken in een breed aanbod van (extra) vakken. Daarnaast worden ook voor deze leerlingen bijeenkomsten georganiseerd, gericht op (h)erkenning en het versterken van vaardigheden. In de bovenbouw kunnen leerlingen daarnaast met begeleiding tijdens lestijd deelnemen aan Webklassen die worden aangeboden door verschillende universiteiten in Nederland.

Naast het organiseren van bijeenkomsten voor leerlingen op school, wordt ingezet op scholing van docenten op het gebied van onderwijs bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en op het betrekken van ouders bij het onderwijs aan deze groep leerlingen.

Samen met andere scholen binnen het samenwerkingsverband is ons doel om een goed onderwijsaanbod te creëren voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in Assen en omgeving.

https://www.csvincentvangogh.nl/lariks

Organisatie

Documenten

Nieuws

Contact

 • Werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur
  Telefoonnnummer: 06-26634694

 • E-mailadres: info@swv2201vo.nl
 • Postadres: Laak 1, 9406 HX Assen